Digitalna poslovna preobrazba je ključ do poslovne konkurenčnosti v današnjem izredno spreminjajočem se in vse bolj zahtevnem poslovnem okolju. To s svojimi značilnostmi in s hitro razvijajočo se digitalno tehnologijo zahteva tudi drugačen tip organizacije in njenega delovanja, kar pomeni tudi spremembo njene organizacijske kulture.

Pri tem je temeljno vprašanje za organizacije, ali s(m)o na to novo realnost tudi zares pripravljene? Številne raziskave namreč kažejo, da večina digitalnih poslovnih preobrazb ne prinese zadovoljive rezultate. Naše trdno prepričanje je, da razlogi za to v veliki meri ležijo v pomanjkanju ustreznih digitalnih kompetenc in v nesistematičnem razvoju organizacijske kulture, ki bi podprla spremljajoče spremembe.Ravno prenova organizacijske kulture – nabora prepričanj, vrednot, navad in izkušenj, ki organizacijo opredeljujejo prek njenih zaposlenih, je eden največjih izzivov uspešne digitalne poslovne preobrazbe. In organizacije se ga ne zavedajo dovolj.

Vsaka organizacija bi si morala zastaviti naslednja vprašanja:

 • KATERE so digitalne kompetence, ki jih potrebujemo za uspešen prehod v digitalno poslovanje?
 • KAKO jih lahko načrtno in sistematično razvijamo?
 • KAKO razvijati sodobno organizacijsko kulturo, skozi katero bodo novo realnost sprejeli vsi zaposleni, se z njo poistovetili,  vgradili v svoje vsakodnevno delovanje?
 • KATERE so ključne poslovne vloge za uspešno digitalno poslovno preobrazbo in kako naj medsebojno sodelujejo?

Digitalne kompetence za poslovanje v digitalni ekonomiji

Digitalne kompetence so ključne sposobnosti posameznika, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne naloge in rešuje probleme na svojem delovnem področju, v pogojih digitalne ekonomije. So skupek osebnostnih lastnosti, veščin, spretnosti, znanj, stališč in zmožnosti, ki so potrebne za uspešno delovanje posameznika v pogojih, ki jih zahteva današnje digitalno poslovanje.

Na tej osnovi je v nadaljevanju prispevka predstavljen t.i. generični profil digitalno kompetentnega posameznika, ki vsebuje ključne digitalne kompetence za uspešno poslovanje v digitalni ekonomiji.

Generični profil digitalnih kompetenc smo avtorji pripravili na podlagi mednarodno priporočenih standardov za digitalne kompetence in naših dolgoletnih izkušenj iz prakse. Izgradili smo lastno knjižnico digitalnih kompetenc, katere del vam predstavljamo v tem prispevku.  Priporočamo, da vsako podjetje individualizira oziroma nadgradi to splošni profil glede na značilnosti svojega poslovanja, strateških in poslovnih ciljev ter potreb svojih kupcev

Tako kot dobri športniki skrbijo za sinhron razvoj mišic, mora tudi organizacija, če želi odgovoriti na izzove poslovanja v pogojih digitalne ekonomije, svoje digitalne kompetence razvijati sistematično in celovito oziroma vsaj v okviru nabora digitalnih kompetence predstavljenih v naslednji tabeli.

Digitalne kompetence  Ključno vprašanjeDefinicija kompetence
Inovativni strateg  Ali vidite naprej in prepoznavate priložnosti?  Sposobnost nadgrajevanja oz. inoviranja klasičnih strateških elementov z uporabo elementov digitalnosti: značilnosti digitalne ekonomije, digitalna strategija, digitalni poslovni modeli, digitalne zmožnosti, digitalna kultura.
Digitalna naravnanost  Ali razmišljate z odprto glavo in se odločate na osnovi podatkov?  Sposobnost predvidevanja prihajajočih potreb in digitalnih trendov, uporabe celovitih podatkov ter na tej osnovi iskanja novih inovativnih poti in rešitev za prenos značilnosti digitalne ekonomije v poslovno prakso svoje organizacije.  
Osredotočenost na stranke  Ali slišite – prepoznate potrebe vaših strank?Sposobnost razumevanja potreb svojih kupcev in ustvarjanja kar najvišjih oblik vrednosti zanje.  
Navdihujoči voditelj  Ali ste sposobni navdušiti-nagovoriti srca vaših zaposlenih/deležnikov?Sposobnost navdihovanja ter uporabe raznovrstnih voditeljskih stilov, glede na kontekst poslovnega okolja in značilnosti digitalne ekonomije.  
Reševanje kompleksnih problemov  Ali ste sposobni pravočasno in sistematično reševati probleme?Sposobnost zaznave vzrokov, iskanja ustreznih ukrepov in rešitev z namenom sistematičnega ter inovativnega reševanja kompleksnih problemskih situacij.  
Agilno komuniciranje  Ali znate komunicirati interaktivno, digitalno, asertivno?Sposobnost spoštljivega komuniciranja (v pisni, ustni in digitalnih obliki) in aktivnega poslušanja sogovornika v klasičnih in virtualnih okoljih.  
Poznavanje zmožnosti poslovne uporabe digitalnih tehnologij in rešitevAli poznate in uporabljate zmožnosti naprednih digitalnih tehnologij in rešitev?  Sposobnost proaktivnega prepoznavanja zmožnosti in uporabnosti digitalnih tehnologij in digitalnih rešitev v poslovni praksi organizacije.  

Tabela 1: Ali ste v dobri digitalni kondiciji – katere digitalne kompetence in poslovna vedenja razvijati? Copyright I4F 2020

Kaj priporočamo izkušeni digitalni trenerji

Razvoj potrebnih digitalnih kompetenc lahko poteka interno ali eksterno, izbor ene ali druge metode izvedbe pa je odvisen od števila zaposlenih z določeno razvojno potrebo (vsebino usposabljanja), stroška usposabljanja in pa nuje oz. časa, ko se določeno znanje v organizaciji potrebuje.

S tem v zvezi bi želeli izpostaviti naslednje ključne ugotovitve, osnovane na podlagi naše dolgoletne poslovne in kadrovsko razvojne prakse:

 • da gre pri tem za znanja in sposobnosti, ki so specifična, manj poznana v splošni poslovni oz. kadrovsko razvojni praksi;
 • da je nivo zavedanja potreb ter razumevanja in poznavanja  teh digitalnih kompetenc v slovenskih organizacijah (in njihovih vodstvih) še vedno na precej nizki stopnji razvitosti;
 • da je smiselno razvoj teh znanj zaupati v roke specialistom in trenerjem, ki poleg andragoških znanj in veščin zelo dobro poznajo tudi značilnosti in področja poslovanja v digitalni ekonomiji, kar se nanaša na znanja s področja digitalnih poslovnih preobrazb oz. inoviranja (digitalnih) poslovnih modelov, razumevanja zmožnosti poslovne uporabe digitalnih tehnologij in digitalnih rešitev ter na drugi strani razvoja digitalnih kompetenc in digitalne kulture, ki predhodna področja sistematično podpirajo in krepijo.

Naša priporočila slovenskim organizacijam v povezavi s še bolj sistematičnim upravljanjem in razvojem digitalnih kompetenc so naslednja:

 • Bistveno je predhodno načrtovanje, sistematično upravljanje in postopno izvajanje procesa na osnovi prej izgrajene integrirane poslovne digitalne strategije, ki je podlaga za postavitev ciljnih profilov digitalnih kompetenc zaposlenih.
 • Upravljanje digitalnih kompetenc zaposlenih ni samo »kadrovski proces«, temveč tudi »poslovni proces«, ki naj se promovira preko vodstvenih nivojev organizacije. Pri tem je pomembno izpostaviti, da je v organizaciji pomembno zagotoviti tudi čim bolj usklajen razvoj digitalnih kompetenc, s čimer se posledično odpravljajo tudi eventuelne frustracije, ki bi se lahko pojavile zaradi razkorakov v digitalnih znanjih in kompetencah med zaposlenimi (npr. če pri tem ne gre za istočasen razvoj digitalnih kompetenc pri vseh zaposlenih, lahko pri določeni skupini zaposlenih pride do frustracij, ker nove sposobnosti in osvojena znanja ne bodo mogli prenesti v svojo redno poslovno oz. delovno prakso).
 • Za uspešno implementacijo najboljših praks na področju upravljanja digitalnih kompetenc v vsakodnevno delovanje organizacij je ključna sprememba organizacijske kulture oz. razvoj inovativne (prebojne) in agilne kulture v organizaciji, ki bo podpirala sistematičen in stalen razvoj digitalnih talentov vseh zaposlenih v organizaciji.
 • S tem v zvezi je potrebno v organizacijah sistematično razvijati digitalne vodje na vseh nivojih, ki so ključni nosilci ter prenašalci vrednot in s tem posledično kulture v organizacijah. V povezavi s tem so veliko pomembnejše njihove voditeljske (motivacija, komunikacija, razvoj zaposlenih preko coachinga in mentorstva, itd.) ter osebnostne (vrednote kot so proaktivnost, samoodgovornost, kreativnost in inovativnost, timsko delo) kompetence.
 • Kadrovski menedžerji in strokovnjaki morajo s tem v zvezi pridobiti širša interdisciplinarna znanja in kompetence (poleg strokovnih še poslovna in znanja  s področja razumevanja zmožnosti poslovne uporabe digitalnih tehnologij in rešitev), o delovanju drugih funkcij v organizaciji, kot tudi o delovanju (sedanjem in prihodnjem) organizacije kot celote ter poslovnih trendih in značilnostih poslovnega okolja, v katerem organizacija deluje. Pomembno je, da tudi kadrovski strokovnjaki dobro razumejo specifike in zahteve poslovnega okolja ter s tem v zvezi sistematično krepijo svoja znanja in kompetence.

V takšnih primerih bodo vlaganja v krepitev digitalnih kompetenc pravzaprav postala investicija, katere rezultati se bodo odražali v: vedno višji vrednosti za stranke in druge deležnike poslovnega ekosistema v katerem deluje organizacija; v bistveno boljšem doseganju strateških ciljev, in posledično v dolgoročni uspešnosti organizacije.

Digitalna organizacijska kultura

Razvita digitalna organizacijska kultura, ki podpira integrirano poslovno digitalno strategijo,  odločilno podpira in pospešuje digitalno poslovno preobrazbo. Ko slednja doseže točko preloma uspešnosti, vpliva nazaj na kulturo organizacije, kar daje organizaciji še dodaten pospešek. 

Organizacijska kultura obsega vrednote in značilne sklope vedenj, ki določajo, kako se stvari v organizaciji naredijo. Sodobna organizacijska kultura v poslovanju digitalne ekonomije daje zaposlenim smernice za ustrezno ravnanje in sprejemanje odločitev, s katerimi pospešujemo doseganje  ciljev integrirane poslovno digitalne strategije.

Da bi lahko govorili o dobro razviti digitalni organizacijski kulturi, mora organizacija razviti vrednote in poslovne prakse, ki v ospredje postavljajo predvsem njeno hitro odzivnost na potrebne spremembe in močno odpornost na poslovne motnje iz okolja. Pri tem moramo razviti visoko senzibilnost in odzivnost na potrebe kupca, razvoj digitalnega voditeljstva, inoviranje in ustvarjanje prebojnih idej, pozitiven odnos zaposlenih do uvajanja novih (naprednih) digitalnih tehnologij in vrhunsko izkušnjo zaposlenih z organizacijo.

Razvoj organizacijske kulture ni samo površinski popravek dela delovanja organizacije, temveč korenit in sistemski proces. Globoka in temeljita sprememba, kot je to digitalna poslovna preobrazba, potrebuje okolje, ki je pozitivno naravnano, da bi zagotovilo podlago za: osredotočenost na kupca in naravnanost na ustvarjanja vrednosti zanj, uvajanje digitalnih tehnoloških inovacij, nadpovprečno izkušnjo zaposlenih, spodbujanje povezovanja in partnerstev na nivoju celotnega poslovnega ekosistema.

Da bi organizacija vzpostavila tako okolje, potrebuje ozaveščene, motivirane in zavzete zaposlene, ki bodo značilnosti digitalne kulture gradili skozi delovanje vsakega posameznika.   V nasprotnem primeru bodo organizacije imele pri svoji digitalni poslovni preobrazbi velike težave.  

S spregledom načrtnega razvoja ustrezne sodobne organizacijske kulture za poslovanje v digitalni ekonomiji, tvegate tudi uspešnost vaše digitalne poslovne preobrazbe.

Na osnovi naših dolgoletnih izkušenj na tem področju vam predlagamo  nekaj usmeritev in dobrih praks sistematičnega uvajanja in upravljanja digitalne organizacijske kulture:

 1. Preverite kakšno organizacijsko kulturo imate in koliko je pripravljena na izzive prihodnosti.
 2. Oblikujte strategijo stalne nadgradnje obstoječe kulture – proti želeni moderni organizacijski kulturi.
 3. Zagotovite si izrecno zavezanost z vrha za podporo spremembam.
 4. Kulturo vključite v procese razvoja strategij in letnega načrtovanja aktivnosti za potrebne spremembe kulture.
 5. Ustanovite team za izgradnjo kulturne spremembe – kulturo prihodnosti. 
 6. Določite (ali osvežite) svoje organizacijske vrednote.
 7. Povežite kulturo z digitalno strategijo.

Digitalne sinergije za uspešno digitalno poslovno preobrazbo

Iz napisanega bi moralo biti organizacijam že povsem jasno, da je potrebno v pripravo na digitalno poslovno preobrazbo aktivneje vključiti tudi vodjo kadrovske službe in vodjo za razvoj talentov. Njena / njuna vloga je namreč prav krepitev digitalne kompetentnosti zaposlenih, sistematičen razvoj organizacijske kulture in t.i. kulturološka sinhronizacija vseh zaposlenih.

Skupaj s predsednikom uprave / direktorjem, vodjem digitalne poslovne preobrazbe / vodjem informatike in vodjem marketinga bi morali oblikovati visoko sinergični tim za upravljanje digitalne poslovne preobrazbe.

Sinergija pomeni sodelovanje, dopolnjevanje, vzajemno pomoč. Gre za empatično, zaupno, svobodno, dostikrat tudi spontano ustvarjalno sodelovanje članov tima, v katerem razvijejo moč večjo od vložka vsakega posameznika. To moč vložijo v skupno dobro in v dobro vsakega člana, a ne samo v timu, temveč tudi v dobro vseh zaposlenih, kupcev in drugih deležnikov poslovnega ekosistema organizacije.

Iz napisanega vam je verjetno že povsem jasno, da organizacije poleg ustreznega znanja, v svoji digitalni poslovni preobrazbi pogrešajo ravno sinergično delovanje svojih najbolj vplivnih poslovnih vlog.

Avtorji prispevka:

Mag. Janez Žezlina, kadrovski strokovnjak in potentiolog, Energos d.o.o.

Roman Klarič, strokovnjak za organizacijsko kulturo, poslovni svetovalec, HSC Skupina d.o.o.

Aleš Štempihar, digitalni strateg in mentor, Team Leader Digital42 in direktor ASKIT d.o.o.

Vsi trije smo del start-up podjetja Inspire4future, v katerem pripravljamo digitalna orodja za kompetenčni in kulturološki razvoj organizacij