Gospodarsko okolje in kazalci niso ravno spodbudni, vendar to ne pomeni, da je treba ustaviti napore za razvoj poslovnih idej. Nasprotno. Obdobje, ki je pred nami, bo rodilo nove zmagovalce. To bodo tisti, ki se bodo dovolj hitro in uspešno prilagajali razmeram na ciljnih trgih. Tako nas uči zgodovina in ne vidim razloga, da bi bilo tokrat drugače.

Svet se je v zadnjih letih močno spremenil predvsem v luči tehničnega napredka, kriznih razmer in vpliva socialnih omrežij na naše delo in dojemanje okolice. Novi zmagovalci bodo zagotovo tisti, ki bodo uspešno izkoristili nove tehnologije in socialna omrežja ter predvsem maso informacij, ki je na voljo in se pojavlja pod imenom »Big Data«.

Medtem ko se zrele družbe ukvarjajo z zagotavljanjem agilnosti in vzdržnosti poslovanja, se mlade ukvarjajo z osvajanjem trgov. Tako ene kot druge se morajo nenehno prilagajati in v vse pore poslovanja vnesti inovativnost in najboljše prakse.

Zanimivo se mi je zdelo pokazati,  kakšna so danes pričakovanja na področju dobrih praks in kaj je tisto, kar počno najboljši. V nadaljevanju podajam vsebino v obliki zrelostne lestvice, ki naj bi pomagala odgovoriti na vprašanja:

Katerih dobrih praks  se mora zavedati družba z visokimi cilji?

Na katerih področjih  je smiselno ali nujno razvijati sposobnost družbe?

Pred skoraj dvajsetimi leti, ko se še nisem zavedal vloge svetovalcev, sem bil na obisku v eni tedaj (in tudi danes) najuspešnejših svetovnih družb. Bil sem prepričan, da uspešne družbe za vse poskrbijo same in da ne najemajo svetovalcev, saj imajo dovolj lastnega znanja. Na svoje presenečenje sem ugotovil, da je ravno nasprotno.

Svetovalci imajo lahko pomembno vlogo v času debelih in suhih krav,  v uspešnih družbah so ves čas prisotni. So sestavni del ekosistema družbe, ki mu dajejo spodbudo in dvigujejo lestvico s prinašanjem najboljših praks in izkušenj. Upam, da bo spodnja zrelostna lestvica spodbudila razmislek pri oblikovanju ciljev v vaših družbah.

Zagotovo cilja ni mogoče doseči čez noč, vendar je že zavedanje, da smo na pravi poti, dobra motivacija.

  1. Nedefinirano
2. Definirano

3. Uvedeno

4. Uporabljena tehnologija

5. Optimirano

Upravljanje ljudi Nesistematično načrtovanje. Odhod kadrov je presenečenje. Nagrajevanje je subjektivno. Kompetenten kader je lahko v senci brez priložnosti za rast. Celoten življenjski cikel upravljanja s človeškimi viri je predpisan.

Načrtovanje virov ter razvoj naslednikov je sestavni del rednega procesa ciljnega vodenja in poslovnega planiranja.

Za vsa delovna mesta so izdelani kompetenčni profili. Družba ima osveženo sistemizacijo. Karierni načrti. Plani razvoja kompetenc in usposabljanja se realizirajo v celoti.

Družba rutinirano, brez motenj opravlja s prenosom obveznosti pri odhodu kadrov.

Vodstvo ustrezno in redno komunicira o pomenu ljudi za uresničitev vizije.

Upravljanje kadrovskih evidenc je v celoti avtomatizirano. Upravljanje s ciljnim vodenjem je avtomatizirano.

V uporabi so portali za samoocenitev in/ali 360- ter 720-stopinjske analize.

V uporabi je sistem mentorjev in trenerjev. Ocena org. klime raste. Družba je prepoznana kot odličen zaposlovalec. Ciljno vodenje se nadgrajuje. Odliv zaposlenih je vedno samo načrten.

Družba redno angažira zunanje svetovalce za dopolnitev virov in izvedbo/sodelovanje na projektih.

Upravljanje tehnologije Nesistematična uporaba tehnologije. Nepovezani sistemi. Pogosti izpadi delovanja. V uporabi neprimerna programska oprema. Osvežena je IT strategija, ki je dejanski odraz potreb in je nastala kot dokument družbe in ne direktorja IT. Narejen je akcijski načrt za realizacijo strategije, ki je svež in realen. Upravljanje tehnologije se izvaja skladno s strategijo – brez izjem in ad-hoc rešitev.

Razvoj poteka ažurno skladno z akcijskim načrtom za realizacijo strategije IT. Družba je zagotovila dovolj virov za realizacijo.

Uveden in preizkušen sistem neprekinjenega poslovanja in okrevalni načrt. Informacijski sistem podpira vse poslovne procese. Ni podvojenega vnosa informacij ali več virov za isto informacijo. Če obstaja več virov, so uvedene metode za čiščenje in poenotenje informacij. V uporabi so sistemi za zagotavljanje kakovosti podatkov, izkorišča se Big data kot vir informacij za napovedno  analitiko. Družba ima integriran IS z ocenami 4 ali več po modelu »COBIT 4.1«. Dostop do poročil in kazalnikov je na voljo selektivno za vse zaposlene.
Upravljanje procesov Procesi niso prepoznani in zapisani. Niso prepoznane kritične točke v procesih. Definirana je metodologija upravljanja celotnega življenjskega cikla procesov. Procesi so popisani,zapisane so priložnosti za izboljšave.

Definiran je načrt komuniciranja o procesih, ki mora zagotoviti razumevanje vlog v procesih in razumevanje pristopa stalnih izboljšav.

Upravljanje procesov se izvaja skladno z definirano metodologijo. Družba zagotavlja dovolj virov za ustrezno dinamiko pri dokumentiranju in izboljšavah procesov. Pravila o poslovanju in procesih so zapisana kot relacije med deležniki v naprednem orodju za dokumentiranje procesne arhitekture. Verige vrednosti so prepoznane in vzpostavljene. Na voljo so pogledi po katerikoli dimenziji, kar omogoča pregled soodvisnosti, ozkih grl ali tveganj. Vsi zaposleni razumejo procesne slike in jih aktivno uporabljajo.

V uporabi je brezpapirno poslovanje.

Procesne metrike so sestavni del metrik uspešnosti poslovanja in se nenehno spremljajo in izboljšujejo. Procesna arhitektura je sestavni del poslovne arhitekture, kjer se dinamično izvajajo »what if« analize sprememb procesov ali organizacije s pomočjo napredne programske opreme.

 

  1. Nedefinirano
2. Definirano 3. Uvedeno 4. Uporabljena tehnologija 5. Optimirano
Upravljanje socialnega ekosistema (SE) Družba se ne zaveda pomena socialnih omrežij. Prisotnost na socialnih omrežjih je slučajna in nekonsistentna. V uporabi je samo pasivna spletna prisotnost. Za upravljanje socialnega ekosistema so določene odgovornosti ter izdelana strategija. Strategija upravljanja SE upošteva vizijo in poslanstvo družbe ter ciljno kulturo družbe. Upravljanje SE je uvedeno v prakso. Prepoznani so vsi pomembni komunikacijski kanali. Za izbrane kanale se redno ocenjuje njihova primernost glede na namen, ki ga družba želi doseči. Upravljanje SE je podprto z napredno tehnologijo za vsak komunikacijski kanal, kjer je to smotrno. Uporaba socialnega ekosistema je del vsakega načrtovanja in izvajanja sprememb. Družba uporablja socialni ekosistem za notranje in zunanje komuniciranje ter spremlja odzive »on line« ter se aktivno odziva preko »Big Data« analiz in napovedne analitike.
Upravljanje vzdržnosti poslovanja Nesistematično načrtovanje. Fokus na posamično priložnost. O vzdržnosti poslovanja se družba ne sprašuje. Spremljava vzdržnosti poslovanja se izvaja v okviru procesov planiranja in kontrolinške spremljave.

Poleg finančnih ciljev družba spremlja tudi vse ostale kategorije na področju celovitega upravljanja tveganj.

Ustrezno ekipirana in umeščena je funkcija celovitega upravljanja tveganj.

Ustrezno ekipirana in umeščena je funkcija notranje revizije.

Upravljanje vzdržnosti poslovanja je uvedeno in je skladno s pravilniki. Morda še ni avtomatizirano ali je samo delno avtomatizirano.

Deluje funkcija celovitega upravljanja tveganj.

Deluje funkcija notranje revizije.

V uporabi je napredno orodje za modeliranje planskih scenarijev, ki omogoča testne modele, konsolidacijo in vse ostale funkcionalnosti. Osebje je izšolano za uporabo orodja in ga redno uporablja pri spremljavi odmikov od planov. Funkcija kontrolinga se ukvarja z večjimi odstopanji in s koordinacijo.

Informacijski viri so povezani in/ali preneseni v podatkovno skladišče, ki omogoča dinamične poglede in/ali alarme po ustreznih dimenzijah.

Celovito upravljanje tveganj je sestavni del sistema metrik ter se avtomatično osvežuje. V rabi je primarna metoda ocenjevanja tveganj, ki se redno preverja s sekundarno metodo, v izogib sistemski napaki. Vzdržnost se preverja preko dinamične analize scenarijev in stres testov, ki so vgrajeni v redno dnevno spremljavo. Ščitenje pred tveganji je dinamično v povezavi z instrumenti zavarovanj ali prenosa tveganj. Družba je nenehno sposobna meriti vsa tveganja in ustrezno izračunavati vpliv na kapital.
Upravljanje informacij Različni, nepovezani viri informacij. Nedefinirane odgovornosti za lastništvo in upravljanje informacij. Predpisane so politike in pravila za upravljanje informacij. Informacije so klasificirane in ustrezno varovane. Pravilniki in politike so uvedeni v praksi. V uporabi je napreden sistem za upravljanje kakovosti podatkov. Spremembe informacijskega sistema se testirajo z maskiranimi podatki v testnih okoljih.

 

Vsakemu podatku v inf. sis. je mogoče določiti vir in vse transformacije na poti. Zagotovljena je ustrezna varnost. Podatki so kakovostni, prečiščeni in zanesljivi. Morebitna odstopanja zaznajo sistemi za upravljanje kakovosti podatkov pred uporabo podatkov v procesih.

 

 

Renato Burazer

Partner/svetovalec

AREM d.o.o.

renato@arem-psn.com