OSVEŽITEV PODJETNIŠKE USPEŠNOSTI ALI KAKO POSPEŠITI RAST OZ. ZNIŽATI STROŠKE

 

Osrednja tema večine poslovnih in napol poslovnih pogovorov v zadnjih tednih poleg dejstva, da bi bilo odlično, če bi premagati tudi Angleže, ni več pasivno jadikovanje zaradi recesije in problematične viabilnosti poslovanja, temveč vračanje k izvoru poslovne uspešnosti, k pospešenemu iskanju za podjetje svežih idej v zvezi s povečevanjem rasti prometa in znižanja stroškov. Ključno vprašanje je: „Kakšen je zanesljiv recept za moje podjetje, kako ustvariti ali pospešiti rast?“

 

Uvod v vsak poskus definiranja najprimernejšega recepta za uspeh podjetja se prične z definiranjem naslednjih parametrov:

 

1. Kje so priložnosti za:

            a.) uvedbo izboljšav (Kje lahko za koliko povečamo našo učinkovitost? Katera področja za optimizacijo po sklopih delovnih nalog in redosledu so naša primarna tarča? Kako lahko izboljšamo trženje in povečamo prodajo? V katerih segmentih?),

            b.) odpravo problemov oz. vrzeli v obstoječem poslovnem modelu in proizvodnem procesu (Kje porabimo največ energije in ostalih resursov vnemar ali brez pravega učinka?)

 

2. Koliko časa in sredstev porabimo od začetne (vstopne zahteve kupcev in naročila) do končne (izstopnega izpolnjevanja zahtev) točke v primeru procesiranja/proizvodnje najbolj prodajanih izdelkov oz. naročil naših najboljših kupcev?

 

3. Katere so obstoječe osrednje in podporne aktivnosti, ki se jih izvaja v poslovnem in proizvodnem sistemu? Kakšen je vrstni red teh aktivnosti? Kdo so ljudje/delovna mesta/pozicije, ki izvajajo ter spodbujajo in/ali ovirajo te aktivnosti? Kakšna je kakovost in koristnost/uporabnost predpisanih informacij, ki se jih uporablja in izmenjuje med poslovnimi funkcijami ali znotraj posameznih poslovnih funkcij in od kupcev ter dobaviteljev? Itd.

 

Odgovori na v prejšnjem odstavku izpostavljena vprašanja slej ko prej privedejo do spoznanja, da podjetje potrebuje „osvežitev“ svojega poslovnega modela prek konkretnih ukrepov na najmanj treh – med seboj močno povezanih – ravneh:

 

1. Osvežitev strateških usmeritev:

Poudarek je na oblikovanju in učinkovitem prenosu celote revitaliziranih strateških usmeritev (vključno z vizijo, misijo, poslovno politiko, strategijami, taktikami) na operativno raven (tehnika prenosa je lahko uvedba adaptiranega modela ciljnega vodenja za vsa ključna delovna mesta (npr.: Management By Objectives (MBO)) in poostrena kontrola s „po-kakulacijami“, kombinirana z uporabo nekaterih metod in tehnik iz okvira managementa storilnosti (Performance Management).

 

2. Osvežitev voditeljstva ljudi in upravljanja kadrovskih resursov:

Prenova sistemov vodenja in upravljanja s ciljem povečanja odgovornosti, zadolžitev na najnižjih ravneh in postopno zmanjševanje nivojev odločanja oz. uvajanje še smiselne dehierarhizacije. Poenostavitev in praktični zagon modela kompetenc (coachingi, treningi, 360 stopinjske ocene kompetenc). Skupna izdelava jedrnatega kodeksa vodenja, (so)delovanja in medsebojnega usklajevanja. Promocija podpornih sistemov finančnega in nefinančnega nagrajevanja (nefinančno nagrajevanje se promovira med vodjami, model finančnega nagrajevanja se promovira med vsemi delavci), pri čemer je priporočljivo upoštevati, da delavce, ki opravljajo bolj kreativno zahtevne in konceptualno kompleksnejše naloge po najnovejših raziskavah bolj kot solidna plača stimulirajo avtonomija, težnja po obvladovanju svojega dela in smisel/namen/smoter dela (Cf. http://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc&feature=youtube_gdata). Itd.

 

3. Osvežitev naporov v zvezi z optimizacijo (s ciljem povečevanja učinkovitosti („Delati stvari na pravi način“) in uspešnosti („Delati prave stvari“)): Predlog temeljnih področij optimizacije glede na nekatere poslovne funkcije v podjetjih:

a.) NABAVA: Redefiniranje vseh relacij in pogodbenih odnosov z dobavitelji v prid podjetja!

b.) PROIZVODNJA: Definirati optimalni lot proizvodnje, maksimalne proizvodne kapacitete in „ceno“ za preskočitev vrste!

c.) RAZVOJ: Prenova načina dojemanja razvoja kot povezovalne funkcije, ki je  jedro in spodbujevalec inovativnosti v podjetju!

d.) KAKOVOST in KONTROLA IZDELKOV: Kontrola naj zaradi poudarka na času izdelave in manjšega poudarka na kvaliteti in stroških (p)ostane (bolj) učinkovita!

e.) TRŽENJE: Poglobljeno sodelovanje med trženjem in proizvodnjo!

f.) ZA CELOTO VSEH POSLOVNIH FUNKCIJ: Priprava svežih standardov medsebojnega sodelovanja, v katere bodo vsi ključni zaposleni verjeli in jih upoštevali.

g.) Itd.

 

Seveda predstavljen koncept ni ne vem kako originalen, tudi ni univerzalno uporaben, pa vendar… velja, da se je prek podanih navodil, če se jih glede na dejavnost podjetja ustrezno modificira, mogoče z bistveno večjo zanesljivostjo približati cilju, če je le vodstvo podjetja trdno pripravljeno sprejeti zadostno stopnjo „kalkuliranega tveganja“ in poleg jasne opredelitve usmeritev prenovo tudi izpeljati.

 

Ko bomo spoznali, kaj nas vendar ovira, da ne bi VEDNO zabili enega gola več kot konkurenti, bomo lažje razumeli, kaj nas pri tem spodbuja! 

 

Dobran Juričan

dobran.jurican@energos-svetovanje.si