Sposobnost analiziranja podatkov ni osrednja kompetenca vsakega poslovnega analitika.

Zadnjič smo pisali o poslovni analitiki, tokrat se osredotočimo na poslovne analitike (in njihov kompetenčni okvir) na različnih nivojih poslovanja organizacij. V naslednji številki pa vam bomo predstavili konkreten kompetenčni profil poslovnega analitika, s ciljem, da v podjetjih razmislite o primernosti in pomembnosti te nove delovne vloge (ki ni nujno novo delovno mesto) v podjetju pri doseganju večje oz. trajnejše konkurenčne prednosti podjetja.

V Sloveniji poznamo poslovne analitike predvsem v operativnih funkcijah analiziranja tržišč, borze, finančno računovodskih in drugih poslovnih podatkov in zahtev za razvoj informacijskih rešitev.  V tujini pa se poslovni analitiki vse bolj uveljavljajo tudi  na ostalih nivojih poslovanja organizacij.

Tako poslovni analitik kot strateg zna dobro analizirati strateški profil organizacije in njenega okolja v povezavi s strateškimi poslovnimi priložnostmi. Osredotoča se na inoviranje strategij in spremljanje uresničevanja strateških ciljev organizacije, poslovodstvu pa zna svetovati tudi kako obvladovati portfelj investicij. Zagotavlja povezanost projektov s strategijo organizacije, s čimer prispeva k uresničevanju strategije v praksi. Poslovni analitik kot strateg vedno razmišlja sistemsko in lateralno ter vidi širšo sliko.

Poslovni analitik kot arhitekt zna analizirati poslovne procese in vire ter predlaga načine za njihovo optimiziranje. Osrednje področje njegovega delovanja kot arhitekta je načrtovanje, upravljanje in modeliranje poslovnih procesov.

Poslovni analitik v projektih analizira, ZAKAJ gremo v projekt: katere so poslovne potrebe zanj, kaj bomo merili in katera merila bomo uporabili, kako bomo z njimi definirali uspešnost projekta. Poskrbi, da se vse to zapiše v obliki jasnih, merljivih in v akcijo usmerjenih (t. i. SMART) ciljev. Nato preuči, KAJ mora biti narejeno, da bomo zagotovili poslovno uspešnost projekta. Poskrbi, da je to nedvoumno zapisano v obliki zahtev, ki jih je potrebno uresničiti. Pomaga pa tudi pri realizaciji, tako da skupaj s projektnim vodjem definirata, KAKO bodo zahteve realizirane in potrebe zadovoljene. Pri tem določa poslovne in procesne modele, definira procese, sodeluje pri definicijah podatkovnih modelov, in sicer v obliki jasno zapisanih poslovnih pravil.

Poslovni analitik je tudi spodbujevalce konkurenčnosti organizacije, saj je:

 • soustvarjalec sprememb poslovnega okolja preko vzpostavitve vzvodov konkurenčnosti in krepitve zmožnosti organizacije, da lahko te preidejo v razlikovalne kompetence;
 • varuh zadovoljevanja potreb strank;
 • pospeševalec prenosa strategij v prakso;
 • soizvajalec celovitega upravljanja konkurenčnosti;
 • soustvarjalec inovativnih poslovnih modelov;
 • pospeševalec potrebnih sprememb v organizaciji;
 • povezovalec in spodbujevalec sodelovanja poslovnih enot in poslovnih funkcij ter njihovih zaposlenih.


Poslovni analitik je desna roka managerjev,
ker jim pomaga izvajati aktivnosti, ki zahtevajo: veliko dodatnega dela in časa, specializiranega znanja in  povezovanja različnih neklasičnih managerskih znanj, dodatne študije in raziskovanja, sistemsko neodvisnost od konkretnih dnevnih operativnih situacij. 

Temeljna načela delovanja poslovnega analitika so:

 • resnično vživljanje v situacije drugih:  poslovni analitik lahko začuti prave poslovne potrebe le s pomočjo empatije in raziskovanja. Ker se zaveda, da je skupina sodelujočih močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen, se potrudi razumeti okolje, vedenje, sposobnosti, prepričanja in  vrednote vsakega sodelujočega. Pri sooblikovanju rešitve si želi razumeti njegova izhodišča, poglede, mnenja, predloge in pomisleke;
 • razumevanje različnih pogledov in stališč: poslovni analitiki ne verjamejo v obstoj ene same resnice in ene vseobsegajoče rešitve, saj je mogoče poslovni problem/priložnost videti iz več zornih kotov, pri čemer se v vsakem lahko skriva delček rešitve. Zato si najprej prizadevajo razumeti poglede in stališča vsakega posameznega poslovnega udeleženca in jih nato skupaj v konstruktivnem dialogu usmerjati do sooblikovanja končne najboljše skupne rešitve;
 • opazuj široko, razišči globoko: poslovni analitiki niso samo analitiki, temveč se zavedajo, da je opazovano poslovno potrebo in iskanje rešitve zanjo treba smiselno postaviti  v koncept celote. Še posebej strateški poslovni analitiki morajo videti in izhajati iz široke slike (kar zahteva sistemsko mišljenje) in šele nato raziskovati poslovno potrebo v globino (kar zahteva analitično mišljenje); 
 • soustvarjanje in spodbujanje izvedbe potrebnih sprememb: poslovni analitiki ne analizirajo le obstoječega stanja, temveč pri iskanju rešitev vedno razmišljajo izven standardnega okvirja (t. i. »out of the box«), zato z lastnim zgledom spodbujajo kreativnost in inovativnost, nato pa pomagajo pri uvajanju potrebnih sprememb v poslovanju;
 • svobodno izražanje mnenj: poslovni analitik se zaveda, da lahko kakovostna rešitev nastane samo s sodelovanjem vseh, ki se jih rešitev tiče. Zato ima vsakdo pravico povedati svoje mnenje in razložiti, kako bi njegov predlog prispeval k rešitvi;
 • povezovanje: poslovni analitiki spodbujajo sodelovanje vseh poslovnih enot in funkcij. Povezujejo od zgoraj navzdol, od spodaj navzgor in vodoravno. Povezujejo poslanstvo in strateške cilje, strateške cilje in poslovni model ter skladnost tega z organiziranostjo, zaposlenimi, procesi in IT sistemi;
 • ustvarjanje zmagovalnih kombinacij: če smo vsi skupaj boljši, je tudi vsak posamezni del celote boljši.  Če pridobi vsak, pridobimo vsi. Zato si poslovni analitik prizadeva za tako sodelovanje, kjer so na koncu vsi zmagovalci (win win sinergija);
 • zagotavljanje učinkov in koristi: poslovni analitik v službo ne hodi delat, temveč ustvarjat. Pri tem ne odpravlja le posledic težav, temveč razpoznava in odpravlja ter preprečuje njihove vzroke. Poslovni analitik je podjetnež, ki s spodbujanjem ustvarjalnosti in inovativnosti išče nove poslovne priložnosti. Poslovni analitik želi biti vedno boljši, zato ga izpolnjujejo šele merljivi učinki njegovega dela.

 

Aleš Štempihar

ASKIT d.o.o.

P.S.

V naslednji številki bomo predstavili konkreten kompetenčni profil poslovnega analitika, s ciljem, da v podjetjih razmislite o primernosti in pomembnosti te nove delovne vloge (ki ni nujno novo delovno mesto) v podjetju pri doseganju večje oz. trajnejše konkurenčne prednosti podjetja.

Aleš Štempihar je začetnik IIBA poslovne analitike v Sloveniji, zato tudi prvi in trenutni pro bono predsednik IIBA Slovenia Chapter (www.iiba.si) , kjer razvija pristope poslovne analitike tudi v mednarodnem merilu. Kot direktor in svetovalec podjetja Askit d.o.o. jih prenaša tudi v slovenska podjetja z namenom poiskati celovite poslovne rešitve za njihove poslovne potrebe (probleme, izzive, priložnosti, tveganja, razvoja strategij in inoviranja poslovnih modelov, usklajenosti in povezanosti poslovnih funkcij,…). Skupaj s Francom Bračunom sta soavtorja knjige “Poslovni pristopi prihodnosti: kako boste dosegli trajno visoko konkurenčnost vaše organizacije” v kateri opisujeta pristope poslovne analitike za zagotavljanje konkurenčnosti organizacij (http://www.konkurencnost.org).