Če želijo podjetja preživeti in uspevati v današnjem stalno spreminjajočem se okolju bodo morala uporabljati povsem nove pristope menedžiranja – in sicer bodo morala po mnenju profesorja CK Prahalada (Poslovna šola, Univerza v Michiganu) združevati dva, na prvi pogled, nasprotujoča si koncepta: jasen strateški pogled v prihodnost in dolgoročno razmišljanje ter na drugi strani operativno odličnost in odpornost v sedanjosti. To pa pomeni, da ne bodo smela uporabljati pristopa »počakaj in nato odreagiraj« ali pa pristop »začuti in nato odgovori«, temveč bo za njih edini uporaben pristop »predvidevaj in ustvari« (skladno s slovito Druckerjevo krilatico: »Najboljši način napovedovanja prihodnosti je, da jo ustvarimo.«). Prav zato je za zmagovalno podjetje prihodnosti ključno, da zna razvijati dve pomembni strateški sposobnosti (kompetenci) in sicer: senzibilnost (sposobnost hitrega zaznavanja, razumevanja in soustvarjanja sprememb v okolju podjetja) ter fleksibilnosti (sposobnost hitrega notranjega prestrukturiranja za izvedbo potrebnih sprememb, ki jih zahteva trg oz. jih mi kreiramo na trgu).

S tem v zvezi bodo za uspeh podjetij v prihodnosti ključne naslednje dobre poslovne prakse (nov poslovni model):

 • hitra odzivnost in kreativno repozicioniranje njihovega prodajnega asortimana, skladno s potrebami vedno bolj zahtevnega trga njihovih ciljnih strank,
 • maksimalna osredotočenost na stranke in ustvarjanje strateških partnerstev s strankami,
 • sistematično upravljanje in razvoj kadrovskega potenciala ter aktivno voditeljstvo in kolaborativno projektno delo,
 • sistematično obvladovanje vseh poslovnih tveganj (finančnih, tržnih, kadrovskih, tehnoloških, itd.),
 • intenzivno upravljanje likvidnosti ter zmanjševanje kapitalske intenzivnosti,
 • proaktivno upravljanje proizvodnih oz. storitvenih kapacitet,
 • ustvarjanje strateških zavezništev z dobavitelji in drugimi partnerji ter delovanje v grozdih in mrežah s ciljem večje produktivnosti skozi rast intelektualnega kapitala,
 • razvoj inovativne, v notranje podjetništvo in učeče se podjetje usmerjene kulture.

 

Ta sposobnost istočasnega obvladovanja prihodnjih in sedanjih izzivov tako postaja nov kritični element uspešnega voditeljstva (op.p. leadership). Vodje zato morajo v svojih delovnih okoljih delovati kot katalizatorji in coachi (v nasprotju s tradicionalnim »šefovskim« pristopom) in se še bolj potruditi, da osvojijo/angažirajo »srca, roke in glave« njihovih sodelavcev, ki bodo v težkih gospodarskih razmerah morali delati še bolj kvalitetno, predvsem pa bolj inovativno, hitro, samoiniciativno, odgovorno in fleksibilno. Ključno vlogo pri razvoju uspešnega podjetja bodo imeli voditelji podjetja na vseh nivojih.

Dobro voditeljstvo je timsko delo, ki temelji na vzajemnem zaupanju in spoštovanju ter sodelovanju in sporazumevanju. Zatorej so dobri voditelji ljudje, ki stalno razvijajo in nadgrajujejo svoje vodstvene kompetence in jih s tem v zvezi zaznamujejo naslednje kvalitete:

 • Imajo zaokrožen, prožen vodstveni slog (op.p. fleksibilnost je pot do stabilnosti). So sposobni prilagoditi svoj slog vodenja specifičnim razmeram in zaposlenim.
 • Poznajo sami sebe in se zavedajo svojega učinka na druge (imajo uravnoteženo mnenje o sebi, sprejemajo svoje slabosti).
 • Lahko prepoznajo prednosti in potenciale v drugih in se zavedajo, koliko močnejši so skupaj s svojim timom.
 • Zasledujejo najprej zunanjo (vedo, kaj je prav in kako lahko služijo drugim) in nato šele notranjo perspektivo (imajo energijo in značajske lastnosti, da prave stvari naredijo na pravi način), s katerima razvijajo in gojijo svojo voditeljsko blagovno znamko.
 • Sprejemajo druge in spoštujejo ter cenijo njihovo »drugačnost«.
 • Zavedajo se, da moč sledi idejam, ne več položaju (poleg avtentičnosti izkazujejo tudi osebno integriteto ter čustveno ter politično inteligenco in osredotočenost).
 • Lahko brzdajo (ustvarjalna) navzkrižja v timu.
 • Ustvarijo sproščeno okolje, ki omogoča učenje in iskanje novih priložnosti v podjetju.
 • Znajo poiskati pravi odgovor za rešitev dileme in paradoksa, kako uravnovesiti pritisk med potrebo na eni strani po hitrem in učinkovitem poslovnem odločanju z uporabo neposrednega vodenja in na drugi strani nujnosti in cilja trajno zagotoviti vključevanje zaposlenih v procese odločanja.

 

Zgoraj zapisana priporočila so izhodišča za izvajanje projekta Sistematično upravljanje kadrov v podjetju Elektro Energija s poudarkom na upravljanju kompetenc, katerega ključni namen je dvig znanja in sposobnosti (t.i. kompetenc) zaposlenih, s ciljem pridobivanja večje konkurenčnosti podjetja v prihodnje.

Njegovi dodatni cilji in koristi za podjetje pa so vsaj še naslednji:

 • Bolj sistematično in strateško upravljanje in razvoj kadrov (razvijamo strateške/ključne kompetence kadra, oblikujemo ciljne profile delovnih mest, bolj ciljna usposabljanja)
 • Kadrovski benchmarking: primerjava, izmenjava in vpeljava najboljših kadrovskih dobrih praks
 • Večja učinkovitost (ciljna usposabljanja) in specializiranost (prilagodljivost) na področju notranjih in zunanjih usposabljanj
 • Bolj usposobljeni vodje in s tem bolj motivirani sodelavci

 

Vse to pa je seveda ključni pogoj, da bo podjetje Elektro Energija d.o.o. še naprej uspešno delovalo v prihodnosti. Pri tem imamo v mislih predvsem delovanje, skladno s kitajskim rekom: »Če želite enoletni uspeh, zasejte zrno! Če želite desetletni rezultat, zasadite drevesa! Če hočete doseči stoletni razvoj, vzgajajte in razvijajte ljudi.«

 

Mag. Janez Žezlina

Partner/svetovalec

Energos d.o.o.

janez.zezlina@energos-svetovanje.si

 

Podjetje Energos je strokovni partner v projektu Sistematično upravljanje kadrov v podjetju Elektro Energija d.o.o..

Več informacij o projektu lahko pridobite s strani interne vodje projekta, vaše sodelavke, go. Andreje Radovan.