Pri našem delu, pa naj bo to optimiziranje podjetij, prestruktuririranje poslovanja ali pa zgolj poslovno svetovanje, se velikokrat vprašamo, kdo v podjetju skrbi za strategijo in posledično nove korake, ki jih bo podjetje naredilo v prihodnosti ter kakšne so njegove pristojnosti in odgovornosti. Velikokrat pridemo do odgovora »nihče tega ne počne«, saj se večino dela in odločitev opravlja kar sproti. Največkrat pa je odgovor »to je v pristojnosti direktorja in ožjega vodstva«, ki se praviloma odločajo na podlagi izkušenj, preteklih dogodkov in predvsem pričakovanj.

GLAVNE NALOGE CSO-ja (Chief Strategy Officer -Izvršni direktor za strategijo)

Da bi lažje razumeli, kaj je delo CSO-ja in ekipe, ki v podjetju skrbi za strategijo in uresničevanje le te, moramo najprej razumeti, kaj je pravzaprav njihova vloga in s čim se ukvarjajo na operativni ravni. In že na samem začetku se srečamo z različnimi definicijami in opravili, ki jih različni CSO-ji opravljajo v podjetjih. Po izkušnjah in tudi nekaterih mednarodnih raziskavah sodeč bi lahko rekli, da je vloga CSO-jev najmanj definirana izmed vseh izvršnikov v podjetjih, pristojnosti velikokrat niso opredeljene, delovno področje pa se prepleta z večino funkcij v podjetju.

Imajo pa vse aktivnosti, ki jih CSO-ji opravljajo, stične točke, ki jih lahko razvrstimo v tri kategorije – razvoj strategije, alokacija virov in izvajanje strategije – znotraj skupin se aktivnosti in obseg le teh pri posameznem CSO-ju lahko tudi močno razlikujejo (Slika 1).

Večina CSO-jev se pretežno ukvarja z identifikacijo priložnosti za rast podjetja, strateškim načrtovanjem in združitvami ter prevzemi. Med zadolžitvami najdemo tudi zasledovanje trendov in napovedovanje prihodnje smeri podjetja ter prenovo poslovnih modelov. Manj pa se jih ukvarja s stroškovno učinkovitostjo.

Prav tako se zadolžitve razlikujejo glede na industrijo. CSO-ji v podjetjih s potrošniškim blagom se ukvarjajo predvsem s strateškim planiranjem in medsektorskim sodelovanjem. Medtem pa se v proizvodnih podjetjih ukvarjajo predvsem s povečevanjem koristi za deležnike in upravljanjem portfelja podjetja. V energetskem in finančnem sektorju pa so zadolžitve bolj raznovrstne.

ZAKAJ SO NEKATERI CSO-JI BOLJ UČINKOVITI OD OSTALIH?

Ob vsem naštetem se nam velikokrat poraja tudi vprašanje, zakaj so nekateri CSO-ji v določenih podjetjih bolj uspešni kot ostali. Po izkušnjah, observacijah in raziskavah sodeč so za ta del ključni trije dejavniki – dobro definirana vloga, pravilno zastavljeno planiranje, rast in inovacije ter grajenje kredibilnosti in zaupanja.

Dobro definirana vloga (CSO in splošno) je ključnega pomena. Kot smo omenili že prej, je vloga CSO-jev od vseh izvršnikov najmanj definirana in kot nam je že splošno znano, je za to, da smo lahko uspešni, potrebno vedeti, kaj so naše pristojnosti in odgovornosti. To nam omogoča, da ohranjamo svojo osredotočenost in si znamo postaviti prioritete.

Pravilno zastavljeno planiranje, rast in prenova poslovnega modela je ena od osrednjih stičišč skoraj vsakega CSO-ja. Skozi proces planiranja učinkoviti CSO-ji zagotavljajo dobro vodenje in prenos informacij od vodstva do vseh zaposlenih ter usklajujejo operativne cilje s strateškimi. Zagotavljanje rasti podjetja je prav tako ena od ključnih vlog – odločanje o tem, na katerih trgih se pojavljati, kako se pozicionirati in ostale stvari, so predvsem zahtevne, ko se odločamo izven običajnega poslovanja. Največji izziv pa je zagotovo uresničevanje zastavljenih ciljev in nalog, tu izrek »papir vse prenese« še posebej zasije v svoji luči. Za uresničevanje prej naštetega pa je potrebno tudi prilagoditi poslovni model, kar pomeni definirati dodano vrednost in prilagoditi operativno stran poslovanja za zajemanje novih priložnosti. Velik izziv pri teh nalogah je v tem, da večina CSO-jev nima formalno določenih procesov za izvrševanje prej omenjenih nalog. Večina se za to reaktivno odziva na priložnosti, namesto proaktivno.

Uspešnost in kredibilnost CSO-jev je odvisna od njihove zmožnosti grajenja odnosov in delegiranja dela med posameznim organizacijskimi strukturami v podjetju. Za to so ključne dobre sposobnosti poslušanja. Namreč ne moremo vedeti ali predvidevati, na kakšen način se določen del podjetja odziva na spremembe, če jih aktivno ne spremljamo in ne beležimo njihovega napredeka skozi čas. Prav tako brez dobrih medčloveških odnosov postane celoten proces dela ena velika birokratska vaja, ki se je nihče ne želi udeležiti. Pomembna lastnost dobrega CSO-ja je tudi, da kot »izvršnik« ne nastopa iz pozicije moči, namreč vse izkušnje, raziskave in opazovanja kažejo na to, da je tak način dela kontra produktiven. Ključni vzvodi za uspešno delovanje so, kot tudi na drugih področjih vodenja, nebirokratsko delovanje, dobra komunikacija, timsko delo ter sledenje dnevnim premikom, ki jih določimo na mesečni osnovi (nevarnost birokratizacije).

V KAKŠNIH VLOGAH CSO-JI NASTOPAJO V PODJETJIH

CSO-ji se v podjetjih pojavljajo v različnih vlogah z različnimi zadolžitvami, pristojnostmi in odgovornostmi. Prav tako je od podjetja do podjetja ter narave njihovega dela odvisno, komu v podjetju odgovarjajo oziroma, kdo je njihov linijski vodja (CEO, CFO,…?).

UPRAVLJALEC (PORTFELJA) PREMOŽENJA

V tej vlogi nastopa kot dolgoročni strateg in ima z operativo dokaj malo opravka. Ključne zadolžitve so strateško planiranje, nadzor zunanjega okolja, upravljanje portfelja ter združitve in prevzemi. CSO-ji v tej vlogi ponavadi poročajo CFO-ju (glavnemu finančniku). Prav tako imajo ponavadi v tej vlogi manjše ekipe, ki so močno procesno povezane s finančnim oddelkom. Taka vloga je najbolj pomembna v podjetjih, ki imajo široko razpršene naložbe, se osredotočajo na prevzeme in združitve ter imajo v svojih povezanih družbah ali oddelkih menedžerje oziroma vodje, ki delujejo avtonomno in pri  strategijah svoje družbe/oddelka uporabljajo strategijo in cilje matičnega podjetja.

UPRAVLJALEC/USKLAJEVALEC  STRATEGIJE

To je ena od najbolj pogostih vlog med CSO-ji, ki obsega široko paleto aktivnosti in zadolžitev, ki morajo biti jasne, da ne pripeljejo do birokratizacije ali podvajanja dela. Ključne zadolžitve v tej vlogi so strateško načrtovanje, iskanje priložnosti za rast, upravljanje portfelja in medsektorsko povezovanje/sodelovanje. Zaradi barvitosti vloge mora imeti oseba v tej vlogi vrline, kot so dober komunikator, finančni analitik z zmožnostjo prenosa teorije v prakso ter zmožnost ustvarjanja dobrih medsebojnih odnosov, saj se njegova vloga močno prepleta z ostalimi procesi v podjetju. Prav zaradi razpršenosti med različna področja ni prepletenosti le teh, CSO-ji v taki vlogi ponavadi vodijo večjo skupino ljudi, kar pomeni, da morajo imeti tudi izrazite vodstvene sposobnosti in sodelavci ga morajo kot takega tudi prepoznati. Predvsem pa mora imeti prepoznavno vlogo v očeh vodstva, saj potrebuje veliko mero zaupanja in spoštovanja za uresničevanje svojih ciljev. Tako vlogo imajo ponavadi CSO-ji v finančnih podjetjih z razpršenimi storitvami.

SVETOVALEC

Iz te pozicije se CSO osredotoča na podporo poslovnim enotam in njihovim vodjem na širšem spektru aktivnosti na različnih projektih in upravlja z različnimi strateškimi viri. Medsektorsko sodelovanje, priprava vsebin za strategijo in prepoznavanje priložnosti za rast podjetja so njegove ključne zadolžitve. Iz te pozicije ponavadi poročajo predsedniku uprave ali pa glavnemu finančniku. Zaradi narave dela za svoje uspešno delo potrebujejo tipična svetovalna znanja, kot so kvantitativne analize, zmožnost upravljanja z dvoumnostjo in večimi možnimi rešitvami ter zadovoljevanja strank. Taka vloga za uspešno delo zahteva večjo ekipo ljudi, ki jih je potrebno temu ustrezno tudi voditi. Za zagotavljanje uspešnosti dela je potrebna dobra komunikacija na vseh nivojih podjetja, zagotavljanje dobrih nasvetov in rešitev notranjim porabnikom ter razvoj sodelavcev. Vloga CSO-ja kot svetovalca je najbolj primerna za podjetja, ki imajo dokaj avtonomne organizacijske enote in kjer se CEO ne vmešava v poslovanje srednjega menedžmenta.

POOBLAŠČENEC UPRAVE

V tem primeru ima CSO vsa pooblastila oziroma mandat za izvajanje vseh potrebnih aktivnosti na strateškem nivoju podjetja. Prav tako je za tovrstno vlogo potrebna popolna podpora samega CEO-ja. Glavne zadolžitve so prenova poslovnega modela, združitve in prevzemi, medsektorsko povezovanje in identifikacija novih poslovnih priložnosti. Običajno ima v svoji ekipi manjše število ljudi in o svojem delu poroča direktno CEO-ju, sodeluje pa s celotnim vodstvom. Za uspeh v taki vlogi je potrebno vzpostaviti zaupanje in transparentnost z vodstvom. Sam CSO pa mora biti dober analitik in operativec, s poudarkom na sposobnostih projektnega vodenja, zmožnosti prehajanja med različnimi projekti in vodenju le teh. Rezultati njegovega dela morajo biti merljivi, generirati dobre predloge in jih poročati CEO-ju. Pogosto so ljudje na tej poziciji bivši svetovalci, ki ostanejo na projektu nekje do štiri leta, preden preidejo na naslednji projekt v drugo podjetje. Tovrstna vloga je najbolj primerna za družinsko vodena podjetja, kjer je CEO še vedno vpet v večino aktivnosti v podjetju.

KAKŠNO VLOGO NAJ GLAVNI STRATEG IGRA V PODJETJU?

V mnogih organizacijah je vloga CSO-ja še dokaj na začetku svoje poti. Iz tega vidika je ravno ta vloga ponavadi videna kot tista, ki jo zasede nekdo zunanji kot interim manager ali pa zunanji svetovalec. Trend kaže, da je v bistvu 60 odstotkov vseh CSO-jev zunanjih sodelavcev, ki ponavadi prihajajo iz svetovalnih podjetij. Kljub temu, da je, kot je bilo omenjeno, ta vloga najmanj definirana med vsemi vodstvenimi vlogami, pa to ne pomeni, da je zanemarljiva. V povprečju večina CSO-jev doda visoko dodano vrednost podjetju. Iz vidika CEO-ja učinkovit CSO prinese velik vzvod za podjetje in uvid v prihodnost. Iz vidika CSO-ja pa vloga zagotavlja dobre temelje za rast podjetja.

 

Matej Gal Pintar deluje v  podjetju Energos d.o.o. kot svetovalec na področju prenove strategij, uvajanja izboljšav, razvoja vodij, upravljanja ključnih kadrov ter usmerjanja razvoja posameznikov.

Viri: članki, managerska literatura in lastne izkušnje