UVAJANJE METODE OEE

 

Zajemanje podatkov za izračun OEE

Obrazci za zajemanje podatkov, kot navaja Koch, morajo biti preprosti za uporabo. To je nujno, saj podatke zbirajo delavci za strojem. Delavec nima dosti časa, zato morajo biti obrazci za vnos in izračun OEE podatkov preprosti in pregledni. Na njih morajo biti zajete vse velike izgube ter vse potrebno za izračun OEE. Pripraviti jih je treba tako, da jih bo delavec lahko razumel, se nanje navadil in mu ne bodo predstavljali nekega nelagodnega opravila v času dela.

Za obrazec zadostuje list A4-formata, večja količina papirja bi bila nepregledna in moteča. Na obrazcu mora biti viden čas izmene, ki je razdeljen na ure in petminutne odseke – en kvadratek predstavlja pet minut, kar je tudi najkrajši zastoj, ki naj bi ga delavec beležil. Krajše zastoje se obravnava kot reduciranje hitrosti in se jih skozi to področje ovrednoti. Obrazec mora podajati določene možne vrste zastojev, napak in motenj, ki se na določenih strojih lahko pojavijo. Naloga delavca je, da ob zastoju, napaki ali motnji v ustreznem pasu označi čas trajanja le-tega.

Na koncu izmene delavec sešteje posamezna označena polja in na hrbtni strani obrazca izpolni, kar je potrebno, ter izračuna OEE. Izpolnjevanje je preprosto. Obrazec delavca vodi skozi celoten postopek izračuna. Delavec poleg obrazca potrebuje še kalkulator.

Na prvi sliki je prikazan vzorec primera OEE obrazca enoizmenskega dela v polnilnici vina v vinski kleti. Obrazec je pregleden: časovnica je razločna, zastoji, težave strege, motnje in neplanirano delo so razdelani. Na koncu časovnice je preprosta razpredelnica, kamor se vpišejo količine po posamezni vrstici in seštevek.

Iz razpredelnice dobimo dva glavna podatka, ki sta označena s črkama A (planirani čas obratovanja stroja) in B (čas teka stroja). V našem primeru so v izmeni polnili dve različni seriji; čas teka stroja prve serije je 300 minut, druge pa 60 minut. V izmeni se je nabralo 120 minut izgub. Planirani čas obratovanja stroja je bil 480 minut.

Sprednja stran obrazca je namenjena razpoložljivosti stroja, hrbtna pa učinkovitosti, kakovosti in izračunu OEE (slika 2). Delavec izpolni obrazec tako, da vsako serijo beleži v svojo vrstico. V prikazanem primeru sta izpolnjeni dve vrstici – v izmeni so polnili dve seriji: belo vino sorte tokaj v 0,7 litrske in 0,5 litrske steklenice.

 

V posameznih stolpcih delavec vpisuje:

 • Dobri kosi – v vsako celico se vpiše količina dobrih proizvodov posamezne serije. Na dnu stolpca se vpiše seštevek celic stolpca. Ta vrednost predstavlja dobre proizvode in je označena s črko F.
 • Sledi sklop izgub v kakovosti: lomljeno steklo, ni napolnjeno, test kakovosti, dodelava.
 • Dejanski učinek stroja – seštevek dobrih in slabih proizvodov po posamezni vrstici. Na dnu stolpca se vpiše seštevek celic stolpca. Ta vrednost predstavlja dejansko proizvodnjo in je označena s črko D.
 • Čas teka stroja – vpiše se podatek, ki je bil izračunan pod črko B na sprednji strani obrazca.
 • Norma – delavec vpiše normo, ki je podana za posamezen tip proizvoda v razpredelnici, ki se nahaja na istem obrazcu (v našem primeru sta normi 500 kos/min za prvo serijo in 450 kos/min za drugo serijo).
 • Optimalni učinek stroja – produkt časa teka stroja in norme po posamezni vrstici. Na dnu stolpca se vpiše seštevek celic stolpca. Ta vrednost predstavlja teoretično proizvodnjo in je označena s črko C.
 • Nastavljena hitrost – dosežena norma.

 

Vrednosti, ki pripadajo določeni črki, se nato vpiše v enačbe za izračun OEE. Rezultat je vrednost razpoložljivosti, učinkovitosti, kakovosti in OEE, ki v našem primeru znaša 59,3 odstotka.

Slika 1: OEE obrazec (sprednja stran)

 

Slika 2: OEE obrazec (hrbtna stran)

 

Uvajanje metode OEE

Uvajanje metode OEE zahteva izvedbo osmih korakov:

 

 1. korak: Izbor stroja

Izbrati je treba stroj, ki ni preveč kompleksen, ter dobro in zaupanja vredno ekipo (delavci, tehnologi), ki bo imela potrebno vnemo za uvajanje nove metode.

Potruditi se je treba, da bo projekt uspešen, saj se bodo po njem zgledovali vsi (vodstvo se bo odločalo, ali razširiti uvajanje metode, delavci in tehnologi bodo razmišljali, ali jim bo metoda všeč ali ne, ali bodo znali z njo delati).

 

 1. korak: Definiranje OEE meritev

Pred začetkom merjenja je treba definirati določene podrobnosti. Te se nanašajo na stroj, časovne kategorije, proizvode, izmet, hitrost proizvodnje in mnoge druge kriterije. Definicije za zajemanje podatkov morajo ostati vedno enake, razen če se jasno modificira ali proizvod ali stroj.

 

 1. korak: Izdelava OEE obrazcev

Za zajemanje podatkov je treba pripraviti ustrezne obrazce, ki morajo biti preprosti za izpolnjevanje in računanje, na enem listu papirja, da se z njim lažje rokuje. Zajemanje podatkov za izračun OEE postane sprejemljivo, ko je porabljen čas za zajemanje kratek.

 

 1. korak: Izurjenje tima

OEE metoda da dobre rezultate, če z njo operirajo kompetentni ljudje. Tim mora biti zato primerno izurjen, vsak član izobražen na svojem segmentu; delavci, tehnologi in vodstvo morajo poznati svoje naloge.

Dobro je, da se zaposleni ne učijo le teorije, ampak da k prvemu projektu pristopijo šolsko, torej da se na njem učijo, si pomagajo, več komunicirajo med sabo, pozneje pa vsak dela samostojno.

 

 1. korak: Zajemanje OEE podatkov

Zajemanje podatkov mora biti kakovostno; podatke je treba dosledno in vestno zbirati.  Od tega so odvisni rezultati. Delavcem, ki zajemajo podatke, je treba razložiti, kakšni so vplivi, če podatki niso dobri (če se ne beleži izmeta, če časi niso pravilno prikazani, če se ne beleži vseh zastojev).

 

 1. korak: Obdelava OEE podatkov

Obdelava podatkov pomeni izračun OEE. Pomeni, da se ovrednotijo in analizirajo izgube. Podatke in analize se med seboj primerja. S pomočjo računov, diagramov in tabel se naredi podatke in informacije vidne. Iz zajetih podatkov je treba izluščiti čim več informacij.

 

 1. korak: Izmenjava povratnih informacij

Povratne informacije zaključijo krog (glej sliko 3), ki ga želi OEE vzpostaviti; od zajemanja podatkov, prek obdelave in nazaj. Na ta način ima zajemanje podatkov smisel. OEE se ne meri samo zato, da se dobi neko informacijo o določenem stroju v proizvodnji, ampak zato, da se lahko kaj izboljša. Neposredna povratna informacija o izvoru težav lahko določene zadeve takoj popravi, saj omogoča pravočasno reagiranje. Iz povratnih informacij v prvi vrsti delavci sami vidijo, kako delajo in kje imajo težave.

 

 Slika 3: Povratne informacije zaključujejo krog stalnih izboljšav

 

 1. korak: Z rezultati seznaniti menedžment

Vodstvo podjetja mora biti ustrezno in pravočasno seznanjeno s potekom uvajanja metode OEE. Ta metoda pokaže, kako dela proizvodnja, kakšna je produktivnost, dodana vrednost. S pomočjo metode se opazujejo določene karakteristike v proizvodnji ter določajo njihove ciljne vrednosti, ki naj bi jim podjetje sledilo.

Vodstvo se odloča o novostih, ki jih bodo vpeljali v proizvodnjo, tudi s pomočjo OEE: odločitev za novo tehnologijo, novo strojno opremo, odločitev glede povečanja produktivnosti, razpoložljivosti.

 

Gregor Jus

Svetovalec

Energos d.o.o.

Gregor.jus@ecg.si

 

VIRI:

Koch, A.: OEE für das Produktionsteam; CETPM Publishing, Ansbach, 2008.