V Želvi, podjetju za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. Ljubljana smo leta 2011 podelili prve certifikate Nacionalne poklicne kvalifikacije za pomočnika čistilca prostorov.

Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je tudi v Sloveniji odprl možnost potrjevanja in preverjanja znanj in spretnosti, pridobljenih izven rednega, formalnega izobraževanja (gre za področja, za katera v rednem šolskem izobraževalnem sistemu ni ustreznih programov izobraževanja).

S pomočjo sistema NPK se potrjujejo in preverjajo znanja in spretnosti pridobljene preko izobraževanja oz. usposabljanja na delovnem mestu, z delovnimi izkušnjami, samoučenjem…

Certifikat uradno prizna poklicna znanja in kompetence po Katalogu poklicnih standardov, kateri so oblikovani za vsak poklic posebej. Certifikat prejemnikom (v konkretnem primeru osebam s posebnimi potrebami in ostalim osebam brez izobrazbe) omogoča konkurenčen nastop na trgu dela in osebnostni razvoj tudi osebam, ki jim vstop v šolski sistem ni uspel…

Tako smo omogočili invalidom in ostalim osebam, ki so sedaj doma in prejemajo različne finančne pomoči, stopiti iz pasivne v aktivno vlogo iskalca zaposlitve ter tako povečati njihovo poklicno mobilnost in ekonomsko samostojnost.

V  Želvi uvajamo in sprejemamo koncept učečega se podjetja. Nenehno si prizadevamo za izobraževanje vseh zaposlenih, poleg tega namenjamo veliko pozornosti osebam s statusom invalida upoštevajoči njihove delovne zmogljivosti in zdravstvene omejitve.

Projekt pridobitve NPK je usmeril prizadevanja za uveljavljanje in priznavanje  neformalnega in priložnostnega učenja, hkrati pa bo morda spodbudil posodabljanje obstoječih izobraževalnih programov ali razvoj novih poklicev pri pristojnih izobraževalnih institucijah.

Za zavode in invalidska podjetja, ki v delovni proces vključujejo invalidne osebe in osebe brez poklica, pomeni certificiranje povečano motivacijo za delo in povečan interes za te dejavnosti.

Pogoj za vstop v postopek preverjanje in potrjevanje za pridobitev Certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji, je starost najmanj 18 let, izjemoma pa tudi osebe, ki še niso stare 18 let, če jim je prenehal status vajenca ali dijaka in če izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ter izpolnjen vstopni pogoj, določen s katalogom strokovnih znanj in spretnosti.

 

Kako priti do NPK?

  1.    Pridobitev znanja s področja čiščenja;

Čiščenje prostorov je dejavnost, ki se jo da naučiti od kogarkoli, vendar kljub temu svetujemo, da se oseba, ki želi pridobiti certifikat vključi v strokovno usposabljanje s tega področja, saj je ob prijavi v postopek potrebno priložiti listine, dokumente, certifikate, ki dokazujejo znanja in spretnosti s področja čiščenja.

Vsebina usposabljanja za poklic pomočnik čistilca prostorov je določena po katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo in zajema pridobitev znanja s področja čiščenja (čiščenje tal, pohištva, sanitarij in sanitarne opreme); zdravja in varnosti pri delu, področja ravnanja z okoljem (zbiranje, ločevanje odpadkov) in učinkoviti odnosi na delovnem mestu (komunikacija, poslovni bonton).

 

2.    Prijava v postopek za potrjevanje NPK;  

Kandidat ob prijavi v podjetju (izvajalcu NPK) pri njihovem svetovalcu (-ki) s področja NPK dostavi popoln življenjepis, kateremu se priložijo listine, dokazila, potrdila, certifikate, pogodbe o morebitnih zaposlitvah na delovnem mestu čistilke ali drugih delovnih mestih… s katerimi se izkazuje neformalno pridobljeno znanje in spretnosti. Svetovalec (-ka) v našem podjetju na podlagi teh dokazil pripravi portfolijo (evidenčna mapa s podatki, dokazili, zapisniki…), ki služi kot podlaga za pridobitev certifikata.

Prijava v postopek mora vsebovati:

 • Natančno izpolnjen obrazec prijava v postopek, 
 • Fotokopije potrdil o usposabljanjih, delovnih izkušnjah s področja čiščenja prostorov ali sorodnih delih, potrdila z različnih seminarjev, izobraževanj, tečajev…, 
 • Fotokopijo dokazila o zadnjem formalnem izobraževanju (spričevalo), 
 • Fotokopijo delovne knjižice (ki sicer ni nujno, vendar je koristno) 
 • Referenčno pismo (ki sicer ni nujno, vendar je koristno), 
 • Fotokopijo poročnega lista (če je na dokumentih star dekliški priimek).

 

 3.    Preverjanje znanja pri komisiji za NPK in izdaja certifikata;

Izdelan portfolijo se posreduje državni izpitni komisiji, ki se po pregledu odloči:

 • ali bo izdala certifikat o pridobitvi NPK brez dodatnega praktičnega preverjanja, 
 • ali bo potrebno še dodatno preverjanje praktičnega znanja.

 

Državno izpitno komisijo imenuje državni izpitni center in je sklicana večkrat letno.

 

Prednosti pridobitve NPK

 • Certifikat je veljaven tudi v državah Evropske skupnosti
 • Možnost, da zavodi za zaposlovanje krijejo stroške izobraževanja in usposabljanja je veliko večja.
 • Je dobra naložba v prihodnost za tiste, ki se nameravajo s čiščenjem poklicno ukvarjati ali odpreti samostojno dopolnilno dejavnost predvsem zdaj ko je povsod za pričakovati odpuščanja, ko trepetamo za svojo službo. Morda je to priložnost da poiščemo novi izziv v karieri. Nikoli ni prepozno.
 • Z NPK boste imeli prednost pred ostalimi kandidati pri nekem delodajalcu. Kar pomeni, da boste dokazali svoje skrito znanje in spretnost, pridobljenih z delom pri drugih delodajalcih. Torej je poudarek na PRAKTIČNEM DELU.
 • Če imate Certifikat in če se odločite na neko dodatno izobraževanje se vam bodo upoštevali moduli pri dodatnem formalnem izobraževanju.

 

 Prednosti za delodajalca

 • Delodajalec dobi usposobljenega delavca
 • Manjši stroški izobraževanja v primerjavi ko z redno zaposlitvijo delodajalec naknadno ugotovi, da delavec nima ustreznih kompetenc
 • Fleksibilnost pri zaposlovanju iz enega delovnega mesta na drugo
 • Ko gre za področja kjer ni ustreznih programov izobraževanja (npr. čistilec )

 

V prihodnosti pričakujemo, da bodo ustrezne institucije sodelovale pri razširitvi in promociji sistema NPK predvsem za osebe s statusom invalida in morebitne ovire s tega področja reševali na sistemski oziroma državni ravni kot npr. uvajanje certifikatnega sistema v kolektivne pogodbe, v splošne akte podjetja ipd.

Certifikatni sistem je del vseživljenjskega učenja, ki je v naši družbi prisotno že desetletja. Vstopilo je v ospredje z Lizbonsko strategijo leta 2000. Proces učenja mora biti permanenten in inherenten del aktivnosti vsake družbe. Brez vlaganj v človeške resurse ni možno izkoristiti vseh potencialov družbe. Lizbonska strategija nalaga državam izboljšavo kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, olajšan dostop do izobraževanja in odpiranje sistemov izobraževanja v širše okolje.

 

Mirta Lučić,

vodja splošno kadrovske službe Želva

Ljubljana, januar 2012