DOBRI VODJE NISO ROJENI – SE IZOBLIKUJEJO IN NAREDIJO!!

Živimo v družbi znanja – družbi, kjer je človeški kapital eden izmed najpomembnejših konkurenčnih dejavnikov organizacije. Zato je za organizacijo ključno, da zna privabiti, razvijati, motivirati in zadržati najboljše kadre – kadre z visokim strokovnim znanjem, visoko mero samoodgovornosti in proaktivnosti; zaposlene, ki so kreativni in inovativni, motivirani za delo in pripravljeni na spremembe.

Ključno vlogo pri razvoju tovrstnih človeških potencialov pa imajo njihovi neposredni vodje –  velika odgovornost za sproščanje posameznikovih notranjih ustvarjalnih zmožnosti gre ravno njim. Zato naj bi le-ti skrbeli za ustvarjanje takega delovnega okolja, ki bo spodbujalo pripadnost in timsko sodelovanje, pa tudi ustvarjalne dosežke, motiviranost ter inovativnost, izvirnost idej.

Uspešnost organizacij je seveda v veliki meri povezana s kakovostjo njihovega vodenja.  Le-ta pa je v neposredni povezavi z vodstvenimi potenciali in kompetencami vodij v organizaciji. Zato je jasno, da so prizadevanja za izboljšanje kakovosti vodenja v zadnjih desetletjih zelo intenzivna predvsem na praktičnem nivoju. Tako Richard Boyatzis, priznani ameriški predavatelj in svetovalec, meni, da se v svetu porabi v te namene vsako leto okoli 37 milijard dolarjev, le približno 10-15 odstotkov vodij pa v praksi izkazuje nadpovprečno uspešnost.

 

Katere pa so ključne kompetence/kvalitete uspešnih voditeljev?

Zadnje mednarodne raziskave na področjih treniranja in razvoja potencialov so pokazale, da imajo uspešni vodje naslednje kvalitete: 

 1. Usmerjeni so v prihodnost. Pri vodenju in delu uporabljajo najnovejše pristope.
 2. Poznajo pomen medosebnih odnosov. Obvladajo veščine ravnanja z ljudmi (so čustveno inteligentni) in razvijajo dolgoročne medosebne odnose.           
 3. Razvijajo in uporabljajo različne vodstvene stile
 4. Vodijo s pomočjo dvosmernega in transparentnega komuniciranja
 5. Prepoznavajo človeške potenciale
 6. Spodbujajo sodelovanje
 7. Sprejemajo odločitve
 8. Obvladujejo konflikte in spremembe
 9. Prispevajo k dodani vrednosti.
 10. So timsko usmerjeni. Znajo izrabiti vse talente članov tima, da bi uspešno sledili ciljem družbe.

 

Dober vodja je namreč kot trajni magnet – išče sodelavce, ki so boljši od njega, drugorazredni vodje pa se obkrožijo s tretjerazrednimi sodelavci. Zdi se, da že samo s svojo pojavnostjo znajo navdušiti in motivirati ljudi, s katerimi so v stiku, da le-ti razvijejo in presežejo svoje potenciale. Naštevamo vam nekaj idej, s katerimi boste lahko še izboljšali svoje vodstvene veščine:

 1. Zastavite si »Naredil bom« cilje namesto » Poskusil bom narediti« cilje. Odločnost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspeha.     
 2.  Sprejmite odgovornost za nastale napake, nato pa jih popravite.   
 3. Motivirajte, ne kaznujte. Ustvarite okolje, ki bo v vas in vašem timu razvijalo lastnosti, kot so: entuziazem, fleksibilnost in samoodgovornost.  
 4. Določite končne cilje in se prepričajte, da jih vsi enako razumejo. Le enotni pogledi na končno usmeritev omogočajo timu, da deluje učinkovito v tej smeri.  
 5. Razvijajte medsebojno zaupanje med sodelavci in spoštujte vaše medosebne odnose.  
 6. Vprašajte se, kako vas vidijo drugi? Bi si želeli imeti takega vodja, kot ste vi?

 

Principi odgovornosti vodje

Uspešni vodje povezujejo osebne cilje in cilje organizacije s pomočjo čustvene inteligence. Kaj konkretno s tem v zvezi počnejo:

 1. Prenašajo lastništvo nad delom na ljudi, ki to delo opravljajo. Potrebno je ustvariti okolje, kjer je ta prenos mogoč, kjer bo vsak hotel biti odgovoren za to, kar dela. Vodja pa mora imeti jasno sliko, kaj je za organizacijo dobro opravljeno delo.
 2. Razvijajo sposobnosti in zmožnosti posameznikov.
 3. Ustvarjajo pogoje v organizaciji, ki izzivajo vsakega izmed zaposlenih, da se stalno uči, vključuje sebe.

 

Predvsem pa uspešen vodja pozna štiri osnovne resnice (Peter Drucker):

 1. Voditelj ima sledilce.
 2. Voditelj ni nekdo, ki ga ljubijo in občudujejo, marveč nekdo, ki dosega rezultate.
 3. Je viden in daje zgled.
 4. Zaveda se, da vodenje ni privilegij, temveč odgovornost.

 

Janez Žezlina

janez.zezlina@energos-svetovanje.si